สถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 11 ที่ตั้ง 1 ทรายแดง ระนอง ป่าสงวนแห่งชาติป่าคลองลำเลียงละอุ่น
ประเภท : ธรรมชาติทางบก ป่าชายเลน ป่าชายหาด ป่าพรุ
จุดเด่น,สิ่งน่าสนใจ : เส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติป่าชายเลนระยะทาง 1,500 ม. ชมต้นตะบูนดำยักษ์กว่า 200 ปี ป่าชายเลนโครงการคลองละอุ่น เริ่มดำเนินการปลูกพรรณไม้เดือนมีนาคม พ.ศ.2526 ปี พ.ศ.2528 ปรับปรุงเป็นสวนรุกขชาติป่าชายเลน มีพื้นที่ 320 ไร่ เป็นแหล่งเพาะพันธุ์และอนุบาลสัตว์ทะเลนานาชนิด
การเดินทาง : ทางรถยนต์ จากอำเภอเมืองขับรถไปตามทางหลวงหมายเลข 4 ทางไปจังหวัดชุมพร เลยน้ำตกปุญญบาลประมาณ 15 กม.

ติดต่อ : โทร. 07784 7217
ติดต่อวิทยากรล่วงหน้า 7 วัน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *