ชุมชนบ้านไม้ขาว ที่ตั้ง ถลาง ภูเก็ต
ประเภท : วัฒนธรรมและ
วิถีชีวิต ชุมชน

จุดเด่น,สิ่งน่าสนใจ : ชมวัดไม้ขาว แหล่งสืบทอกวัฒนธรรมประเพณี ของชุมชนบ้านไม้ขาว ศาลากลางน้ำ ป่าพรุ สัตว์น้ำนานาชนิด ชมการทำนา การฟังทรายรักษาโรคและชมการสาธิตจับจักจั่นทะเล ในป่าทึบมีต้นไม้ขนาดใหญ่อยู่ต้นหนึ่ง มีลักษณะสีขาวทั้ง
ชาวบ้านจึงตั้งชื่อว่า “หมู่บ้านไม้ขาว” ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

การเดินทาง : ทางรถยนต์ จากตัวเมืองภูเก็ตผ่านแยกอนุสาวรีย์ท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร ไปตามถ.เทพกระษัตรี ผ่านทางแยกเข้าท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ตตรงไปทางสะพานสารสิน ด้านซ้ายมือจะมีป้ายบอกทางเข้าไปยังวัดไม้ขาว

ติดต่อ : โทร. 076221602
Email : phuket@doae.go.th
เว็บไซต์ : www.phuket.doae.go.th/agrotourism/maikaw.html

Leave a Reply