ประธานบอร์ด “การบินไทย” ส่งสัญญาณขยายเวลายื่นแผนฟื้นฟูร
อ่านข่าวต้นฉบับ: การบินไทยเลื่อนแผนฟื้นฟูรอบ2 เดินหน้าจ้าง FA ช่วยทำแผน

ประธานบอร์ด “การบินไทย” ส่งสัญญาณขยายเวลายื่นแผนฟื้นฟูรอบ 2 อีก 1 เดือนตามกรอบกฎหมาย เผยไทม์ไลน์ใหม่อาจเป็นปลาย ก.พ.-ต้น มี.ค.นี้ หวังปั้นแผนฟื้นฟูในส่วนแผนทางการเงินให้สมบูรณ์ที่สุด ยันพิจารณาว่าจ้าง FA ตามระเบียบจัดซื้อจัดจ้าง โปร่งใสมาช่วยด้านการเงิน-บัญชี ร่วมทำโครงสร้างการเงินประกอบจัดทำแผนฟื้นฟูให้ถูกต้องเชื่อถือได้

พลอากาศเอกชัยพฤกษ์ ดิษยะศริน ประธานกรรมการ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า เพื่อให้แผนฟื้นฟูในส่วนของแผนทางการเงินมีความสมบูรณ์ที่สุด คณะผู้ทำแผนจึงได้พิจารณาขยายระยะเวลาในการยื่นแผนฟื้นฟูต่อศาลออกไปอีกประมาณ 1 เดือน ตามกรอบของกฎหมาย โดยสามารถยื่นแผนฟื้นฟูได้ประมาณปลายเดือนกุมภาพันธ์ หรือต้นเดือนมีนาคม 2564

ทั้งนี้ เนื่องจากเจ้าหนี้ของบริษัทการบินไทยมีจำนวนมาก มีหลายกลุ่ม และเกี่ยวข้องกับหลายภาคส่วน คณะผู้ทำแผนจึงได้เร่งหารือกับเจ้าหนี้กลุ่มต่าง ๆ เพื่อให้แผนฟื้นฟูเป็นที่ยอมรับของทุกฝ่ายโดยเร็วที่สุด ซึ่งจากการรับฟังความคิดเห็นจากเจ้าหนี้หลายกลุ่ม ได้รับเสียงตอบรับในทางที่ดี ส่วนใหญ่เห็นชอบในหลักการของแผนฟื้นฟู และให้ความเห็นที่เป็นประโยชน์ในการจัดทำแผนฟื้นฟู

พลอากาศเอกชัยพฤกษ์กล่าวว่า สำหรับความคืบหน้าของการจัดทำแผนฟื้นฟูกิจการ ซึ่งดำเนินการโดยคณะผู้จัดทำแผนรวม 6 คน และบริษัท อีวาย คอร์ปอเรท แอดไวซอรี่ เซอร์วิสเซส จำกัด ร่วมกับที่ปรึกษาด้านกฎหมาย ที่ปรึกษาทางด้านธุรกิจการบิน และที่ปรึกษาทางด้านการเงิน โดยการจัดทำแผนฟื้นฟูประกอบด้วยแผนหลัก 2 ส่วน คือ 1.แผนธุรกิจ ประกอบด้วยแผนในการจัดหารายได้ ลดรายจ่าย ปรับปรุงกระบวนการทำงาน

ตลอดจนปรับโครงสร้างองค์กรให้มีความเหมาะสมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน เตรียมความพร้อมรองรับการดำเนินธุรกิจในอนาคตอย่างยั่งยืน ซึ่งขณะนี้ได้ดำเนินการตามแผนงานไปแล้วบางส่วน อาทิ โครงการขอความร่วมมือพนักงานลาหยุดโดยไม่รับค่าตอบแทน โครงการเสียสละเพื่อองค์กร เพื่อลดต้นทุนด้านบุคลากร เป็นต้น โดยในส่วนของแผนธุรกิจนี้ได้ดำเนินการแล้วเสร็จเกือบสมบูรณ์แล้ว

และ 2.แผนการเงิน ประกอบด้วย แผนการปรับโครงสร้างหนี้และโครงสร้างทุน ซึ่งบริษัทการบินไทยมีเจ้าหนี้จำนวนมาก การชำระหนี้ตามแผนฟื้นฟูจึงต้องเป็นธรรมกับเจ้าหนี้ทุกฝ่าย โดยขณะนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนการตรวจสอบคำขอรับชำระหนี้ เพื่อให้มั่นใจว่าหนี้ที่มีสิทธิได้รับชำระหนี้ตามแผนฟื้นฟูนั้นเป็นหนี้ที่ถูกต้อง

ในขณะเดียวกันจำเป็นต้องจัดทำแบบจำลองทางการเงิน เพื่อกำหนดรูปแบบการปรับโครงสร้างทุน โครงสร้างหนี้ และการจัดสรรการชำระหนี้ในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อเสนอให้เจ้าหนี้พิจารณาต่อไป

โดยบริษัทได้พิจารณาว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาทางการเงินมืออาชีพ ตามระเบียบจัดซื้อจัดจ้าง และหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกของบริษัทซึ่งเป็นไปอย่างโปร่งใส เพื่อมาเป็นที่ปรึกษาให้คำแนะนำ และช่วยงานทางด้านการเงินและการบัญชีของบริษัท ในการจัดทำโครงสร้างทางการเงิน โครงสร้างเงินทุนและผู้ถือหุ้น การวิเคราะห์กระแสเงินสด วิเคราะห์สถานการณ์ทางการเงิน ทั้งในปัจจุบันและอนาคตของการบินไทย เพื่อใช้ประกอบการจัดทำแผนฟื้นฟู

รวมถึงการนำเสนอแผนฟื้นฟูในส่วนทางการเงินแก่เจ้าหนี้และผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มั่นใจว่าแนวทางและหลักการทางการเงินถูกต้องและเชื่อถือได้ โดยมีกรอบงบประมาณการว่าจ้างไม่เกิน 60 ล้านบาท และมีระยะเวลาในการทำงานจนกว่าศาลจะให้ความเห็นชอบกับแผนฟื้นฟู โดยบริษัทที่ปรึกษาทางการเงินดังกล่าวจะไม่มีหน้าที่ติดต่อหาแหล่งเงินทุนใหม่ให้กับบริษัทแต่อย่างใด ดังนั้น กรณีที่มีข่าวเรื่องการว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาทางการเงิน โดยมีค่าตอบแทนสูงถึง 630 ล้านบาทนั้น จึงไม่เป็นความจริง

ทั้งนี้ ในส่วนขอบเขตการจัดหาแหล่งเงินทุนหรือผู้ลงทุนรายใหม่ จะดำเนินการว่าจ้างหลังจากแผนฟื้นฟูได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมเจ้าหนี้และศาลแล้ว

พลอากาศเอกชัยพฤกษ์กล่าวต่อไปอีกว่า ภายหลังจากที่ผู้ทำแผนได้ยื่นแผนฟื้นฟูแล้ว เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์จะส่งสำเนาแผนฟื้นฟูให้เจ้าหนี้ได้พิจารณา และลงมติในการประชุมเจ้าหนี้ เพื่อให้ความเห็นชอบแผนฟื้นฟู โดยจะใช้เวลาประมาณ 1.5 เดือน และเมื่อเจ้าหนี้ให้ความเห็นชอบกับแผนฟื้นฟูแล้ว จะเป็นขั้นตอนของศาลที่จะพิจารณาและให้ความเห็นชอบต่อแผนฟื้นฟูเป็นขั้นตอนสุดท้าย

“การบินไทยได้รับความร่วมมือจากผู้ที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ รวมทั้งเจ้าหนี้ คู่ค้า และลูกค้าของการบินไทย ซึ่งถือเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้การบินไทยจะสามารถจัดทำแผนฟื้นฟูให้สำเร็จไปได้ด้วยดี คณะผู้ทำแผนมีความตั้งใจและมั่นใจว่า การฟื้นฟูของการบินไทยจะได้รับการยอมรับและประสบผลสำเร็จ โดยเจ้าหนี้ทุกรายจะได้รับการชำระหนี้อย่างเป็นธรรม และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะสามารถกลับมาให้บริการด้านการบินอย่างเต็มรูปแบบได้โดยเร็ว” พลอากาศเอกชัยพฤกษ์กล่าว

อ่านข่าวต้นฉบับ: การบินไทยเลื่อนแผนฟื้นฟูรอบ2 เดินหน้าจ้าง FA ช่วยทำแผน

Credit ข่าวและภาพจาก ฟีดข่าวประชาชาติ : https://www.prachachat.net

Recommend more :

เที่ยวในประเทศพลิกฟื้น “แอร์เอเชีย” รายได้Q3/63 ขยับ 8% จากไตรมาส2
ไทยเวียตเจ็ท ขยายเวลาขายตั๋วบุฟเฟ่ต์ ซื้อครั้งเดียวบินไม่อั้นตลอดปี
แผนฟื้น “การบินไทย” ไม่จบ! “ชาญศิลป์” ยันไม่มีอะไรน่าห่วง
ศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์ สายการบินนกสกู๊ต
“วีรันดา” ทุ่มพันล.ปักธงภูเก็ต รับบริหารคอลเล็กชันหัวหิน
บางกอกแอร์เวย์ส ยกเลิกอีก 2 เที่ยวบิน-ปิดหน่วยออกตั๋วสำนักงานใหญ่
“อัศวิน อิงคะกุล” เปิดใจ คำว่า “มิราเคิล” ปิดไม่ได้ ถอยไม่ได้
อุทยานแห่งชาติ คืนเงินที่พัก-เลื่อนเข้าพักได้ หากหวั่นโควิด
ททท.ชี้แบ่งโซนเสี่ยงหนุนเที่ยวโค้งท้าย-สั่งงดกิจกรรมพื้นที่สีแดง
หลบโควิด! คนจองสิทธิ์ “เราเที่ยวด้วยกัน” เลื่อนวันเข้าพักได้ 6 เดือน -1 ปี
ททท.เลี่ยงปัญหาพื้นที่ บังคับ นทท.ต่างชาติลงสุวรรณภูมิ-กักตัวกรุงเทพฯ เท่านั้น
อ่วม! การบินไทยขาดทุนไตรมาส 3/63 กว่า 21,500 ล้านบาท

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *