ศาลหลักเมืองพังงา ที่ตั้ง เมืองพังงา พังงา
ประเภท : ประวัติศาสตร์ แหล่งโบราณคดี ซากอารยธรรม เมืองโบราณ
จุดเด่น,สิ่งน่าสนใจ : เป็นศิลปะแบบผสม ฐานศิลปศรีวิชัย ความสูงจากลานทักษิณจนถึงพื้นอาคาร สูง 1.60 เมตร เป็นแบบจตุรมุขสร้างยอดปรางค์องค์ ซึ่งเป็นยอดประธาน เหนือหลังคาส่วนที่มุขยืนสร้างยอดปรางค์เป็นองค์บริวาร หรือปรางค์ทิศลักษณะ องค์ปรางเป็นศิลปลพบุรี เรียบว่า “เบญจปรางค์”
การเดินทาง :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *