แหล่งโบราณคดีเขาพระนารายณ์ ที่ตั้ง พระนารายณ์ เหล กะปง พังงา
ประเภท : ประวัติศาสตร์ แหล่งโบราณคดี ซากอารยธรรม เมืองโบราณ
จุดเด่น,สิ่งน่าสนใจ : เป็นภูเขามีเทวรูปศิลา 3 องค์ ล้วนเป็นประติมากรรมอยู่ในกลุ่มเดียวกัน และมีเศษภาชนะดินเผาเคลือบ เนื้อแกร่ง ประติมากรรมในพุทธศาสนา หรือศาสนาฮินดู เช่น รูปเคารพ พระพิมพ์ และซากสถาปัตยกรรมโบราณ
ชาวบ้านเรียกเทวรูปองค์กลางว่า พระนารายณ์ จึงเรียกเขาเวียงว่าเขาพระนารายณ์ เทวรูปอีก 2 องค์ องค์หนึ่งเป็นรูปบริวารชาย ชาวบ้านเรียกว่าพระลักษณ์ และเรียกองค์ที่เป็นสตรีเรียกว่านางสีดา
การเดินทาง : ทางรถยนต์ ไปตามเส้นทางถนนสายตะกั่วป่า – กะปง ระยะทางประมาณ 15 กม. จะเห็นทางเข้าไปยังแหล่งโบราณคดีเขาเวียง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *