เกาะโบยใหญ่ ที่ตั้ง เกาะยาว พังงา
ประเภท : ธรรมชาติทางทะเล เกาะ
จุดเด่น,สิ่งน่าสนใจ : เป็นเกาะที่มีธรรมชาติสวยงามปกคลุมด้วยผืนป่าซึ่งเป็นแหล่งอาศัยของสัตว์ป่าหลายชนิด มีจุดเด่นที่ป่าโกงกางขนาดใหญ่เกือบ 4,000 ไร่ ชมนกแก๊ก นกชายเลนอพยพเข้ามาอาศัยอยู่ในพื้นที่ตลอดฤดูหนาว
การเดินทาง : ทางเรือ เหมาเรือจากท่าเรือบางโรง ราคาไป-กลับ ประมาณ 1,000 บาท ใช้เวลาเดินทาง 1 ชม. หรือ จากท่าเรือมาเนาะ เกาะยาวน้อย ค่าเรือประมาณ 500 บาท
ใช้เวลาเดินทาง 30 นาที

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *