แหล่งหญ้าทะเล ระหว่างเกาะยาวน้อยและเกาะยาวใหญ่ ที่ตั้ง เกาะยาว พังงา
ประเภท : ธรรมชาติทางทะเล แหล่งอาศัยของพืชและสัตว์ท้องถิ่นหายาก
จุดเด่น,สิ่งน่าสนใจ : เกาะยาวมีแนวหญ้าทะเลมากมาย บริเวณที่พบมากที่สุด คือ พื้นที่ระหว่างเกาะยาวน้อยและเกาะยาวใหญ่ และบริเวณบ้านอันเปา ในพื้นที่ของเกาะยาวจะมีหญ้าทะเลประมาณ 8 ชนิด
การเดินทาง : เดินทางไปยังหมู่บ้านอันเปา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *