บ้านศรีรายา ที่ตั้ง เกาะลันตา กระบี่ เกาะลันตาใหญ่
ประเภท : วัฒนธรรมและวิถีชีวิต ชุมชน
จุดเด่น,สิ่งน่าสนใจ : เป็นที่ตั้งถิ่นฐานของชุมชน 3 ชาติพันธุ์ (จีน ชาวเล มุสลิม) นานกว่า 500 มีสถาปัตยกรรมของอาคารบ้านเรือนที่สวยงาม
การเดินทาง : –

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *