ตำหนักโปร่งฤทัย ที่ตั้ง ช่อง นาโยง ตรัง บริเวณหน้าแอ่งน้ำใหญ่ทางตอนล่างของสายน้ำตกกะช่อง
ประเภท : วัฒนธรรมและวิถีชีวิต สถาปัตยกรรมที่เป็นเอกลักษณ์
จุดเด่น,สิ่งน่าสนใจ : ที่ประทับรัชกาลที่ 7 ครั้งเสด็จทอดพระเนตรน้ำตกกะช่อง
การเดินทาง :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *