• thaitravelloc@gmail.com
 • Bangkok Thailand

สวนพฤกษศาสตร์วรรณคดีบ้านจอมบึง
Ban Chom Bueng Botanical Garden for Plants in Thai Literary

สวนพฤกษศาสตร์วรรณคดีบ้านจอมบึงBan Chom Bueng Botanical Garden for Plants in Thai Literary

สวนพฤกษศาสตร์วรรณคดีบ้านจอมบึง ต.ปากช่อง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี เป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งของ จังหวัดราชบุรี

ประเภทสวนพฤกษศาสตร์วรรณคดี - อยู่ในหน่วยงาน สำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช ราชบุรี

เป็นสถานที่ท่องเที่ยวใน จังหวัด ราชบุรี

Botanical Garden for Plants in Thai Literary Ban Chom Bueng Botanical Garden for Plants in Thai Literary is in Forest and Plant Conservation Research Office Pak Chong , Chom Bueng , Ratchaburi Thailand

(Viewing : 840)

Maps on Location and Local Area


View Larger Map

View On Google Map

View Local on Maps

Edit Data

ในปี ร.ศ.114 ตรงกับวันที่ 18 ธันวาคม 2438 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ พร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ ได้เสด็จพระราชดำเนินถ้ำจอมพล ได้แวะประทับพักผ่อนที่บริเวณเขาประทับช้าง ต่อมาวันที่ 21 มกราคม 2457 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ ได้เสด็จพระราชดำเนิน ณ เขาประทับช้างและประทับแรมที่บ้านหนองบัวค่าย ในการนำกองลูกเสือป่าเดินทางไกล

ปี พ.ศ. 2528 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้จัดสร้างสวนพฤกษศาสตร์วรรณคดี ประจำภาคต่างๆ ภาคละ 1 แห่ง เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวโรกาสมหามงคล สมัยพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ วันที่ 5 ธันวาคม 2530 และพระราชพิธีรัชมังคลาภิเษก วันที่ 2 กรกฎาคม 2531 และตั้งเป็นสวนพฤกษศาสตร์วรรรคดีภาคกลาง สังกัดกรมป่าไม้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีฯ ทรงเสด็จเป็นองค์ประธานในงานพิธีเปิดสวนพฤกษศาสตร์วรรณคดีภาคกลาง จังหวัดราชบุรี เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2531 ต่อมาได้โอนมาสังกัดกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ในปี พ.ศ. 2545 เปลี่ยนชื่อเป็นสวนพฤกษศาสตร์วรรณคดีบ้านจอมบึงปี พ.ศ.2557 และเป็นสวนพฤกษศาสตร์วรรณคดีบ้านจอมบึง จังหวัดราชบุรี ในปัจจุบัน

Photo

สวนพฤกษศาสตร์วรรณคดีบ้านจอมบึงBan Chom Bueng Botanical Garden for Plants in Thai Literary

 

สวนพฤกษศาสตร์วรรณคดีบ้านจอมบึงBan Chom Bueng Botanical Garden for Plants in Thai Literary

 

สวนพฤกษศาสตร์วรรณคดีบ้านจอมบึงBan Chom Bueng Botanical Garden for Plants in Thai Literary

 

สวนพฤกษศาสตร์วรรณคดีบ้านจอมบึงBan Chom Bueng Botanical Garden for Plants in Thai Literary

 

info

  Contact/Address : 081-866-9338

Facility : -บ้านพัก ห้องประชุม

Open time/Other info. ทุกวัน (เวลาราชการ 8.30 น. -16.30 น.)

# #

Location : 13.61 , 99.671

See this Location on maps

สวนพฤกษศาสตร์บ้านจอมบึง ตั้งอยู่ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาบิน ตำบลหินกอง อำเภอเมือง และตำบลปากช่อง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี พื้นที่รับผิดชอบจำนวน 1,287 ไร่ มีอาณาเขตติดต่อดังนี้
ทิศเหนือ จดเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาบิน
ทิศใต้ จดถนนสายราชบุรี-จอมบึง
ทิศตะวันออก จดสวนป่าแปลงปี 251 -2521
ทิศตะวันตก จดถนนเขาประทับช้า-เขาเสด็จ

ภูเขาประทับช้างมียอดสูงสุด สูงจากระดับน้ำทะเลปานกลางประมาณ 222 เมตร เป็นภูเขาหินปูน บนเขามีพื้นที่ราบประมาณ 10 ไร่ (สันป่าตอง-น้ำพอง) สภาพสังคมพืชประกอบเป็นป่าเบญจพรรณ ป่าดิบแล้ง ป่าเต็งรัง และป่าที่เกิดจากการปลูกสร้างสวนป่า มีที่ราบรอบภูเขาเนื้อที่ 1,287 ไร่ สูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง ประมาณ 60 เมตร

พรรณไม้ดั้งเดิมเป็นพรรณไม้ตามสังคมพืชป่าเบญจพรรณ และมีพรรณไม้ป่าดิบแล้งและมีป่าเต็งรังปะปน เช่น ประดู่ รกฟ้า แดง มะเกลือ ตะแบก มะกอก มะค่าโมง สำโรง กระพี้จั่น ขี้หนอน แคนา ยมหิน เต็ง รัง เหียง และพะยอม เป็นต้น โดยมีต้นอรพิม ไม้ในป่าเบญจพรรณตามเชิงเขาหินปูนเป็นไม้เด่นของสวนฯ สำหรับพรรณไม้ที่ปลูกเพิ่มเติมส่วนใหญ่เป็นพรรณไม้ในวรรณคดี และไม้อื่น ๆ เช่น รวงผึ้ง และมหาพรหม เป็นต้น


รถเช่า ราชบุรี

Attraction Nearby

ถ้ำจอมพล ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี

ถ้ำจอมพล

Chomphon Cave

ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี

ศูนย์แสดงพันธุ์สัตว์ป่าเขาประทับช้าง ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี

ศูนย์แสดงพันธุ์สัตว์ป่าเขาประทับช้าง

Khao Partapchang wildlife center

ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี

สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าเขาสน ต.รางบัว อ.จอมบึง จ.ราชบุรี

สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าเขาสน

Khao-son Wildlife Breeding station

ต.รางบัว อ.จอมบึง จ.ราชบุรี

สวนพฤกษศาสตร์วรรณคดีบ้านจอมบึง ต.ปากช่อง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี

สวนพฤกษศาสตร์วรรณคดีบ้านจอมบึง

Ban Chom Bueng Botanical Garden for Plants in Thai Literary

ต.ปากช่อง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี

ศูนย์แสดงพันธุ์สัตว์ป่าเขาประทับช้าง ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี

ศูนย์แสดงพันธุ์สัตว์ป่าเขาประทับช้าง

Khao Partapchang wildlife center

ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี

จุดชมทิวทัศน์เหนืออ่างเก็บน้ำ ต.ยางหัก อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี

จุดชมทิวทัศน์เหนืออ่างเก็บน้ำ

-

ต.ยางหัก อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี

สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าเขาสน ต.รางบัว อ.จอมบึง จ.ราชบุรี

สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าเขาสน

Khao-son Wildlife Breeding station

ต.รางบัว อ.จอมบึง จ.ราชบุรี

สวนพฤกษศาสตร์วรรณคดีบ้านจอมบึง ต.ปากช่อง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี

สวนพฤกษศาสตร์วรรณคดีบ้านจอมบึง

Ban Chom Bueng Botanical Garden for Plants in Thai Literary

ต.ปากช่อง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี

น้ำตกไทยประจัน ต.ยางหัก อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี

น้ำตกไทยประจัน

Thaiprachanwaterfall

ต.ยางหัก อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี

ถ้ำจอมพล ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี

ถ้ำจอมพล

Chomphon Cave

ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี

สวนรวมพรรณไม้ป่า 60 พรรษา มหาราชินี ภาคกลาง ต.หินกอง อ.เมือง จ.ราชบุรี

สวนรวมพรรณไม้ป่า 60 พรรษา มหาราชินี ภาคกลาง

Her Majesty the Queen

ต.หินกอง อ.เมือง จ.ราชบุรี

น้ำพุร้อนโป่งกระทิง ต.ยางหัก อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี

น้ำพุร้อนโป่งกระทิง

-

ต.ยางหัก อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี

Relate Type

สวนพฤกษศาสตร์วรรณคดีบ้านจอมบึง ต.ปากช่อง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี

สวนพฤกษศาสตร์วรรณคดีบ้านจอมบึง

Ban Chom Bueng Botanical Garden for Plants in Thai Literary

ต.ปากช่อง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี

สวนพฤกษศาสตร์วรรณคดีแม่เหี๊ยะ ต.หนองควาย อ.หางดง จ.เชียงใหม่

สวนพฤกษศาสตร์วรรณคดีแม่เหี๊ยะ

Mae Hia Botanical Garden for Plants in Thai Literary

ต.หนองควาย อ.หางดง จ.เชียงใหม่

สวนพฤกษศาสตร์วรรณคดีควนเขาวัง ต.ฉลุง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

สวนพฤกษศาสตร์วรรณคดีควนเขาวัง

Kuankhaowang Botanical Garden for Plants in Thai Literary

ต.ฉลุง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

สวนพฤกษศาสตร์วรรณคดีดงมะอี่ ต.บึงงาม อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด

สวนพฤกษศาสตร์วรรณคดีดงมะอี่

Dong Ma Ei Botanical Garden for Plants in Thai Literary

ต.บึงงาม อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด

Hotels and Accommodation in ราชบุรี

โรงแรมแซนส์

โรงแรมแซนส์

Address :อำเภอ เมืองราชบุรี, จังหวัด ราชบุรี, 70000,Thailand

บ้านอ้อมกอดขุนเขา

บ้านอ้อมกอดขุนเขา

Address :อำเภอ สวนผึ้ง, จังหวัด ราชบุรี, 70180,Thailand

Tel :+(66)-(32)-711255

โรงแรม แฮปปี้ เฮ้าส์

โรงแรม แฮปปี้ เฮ้าส์

Address :อำเภอ บ้านโป่ง, จังหวัด ราชบุรี, 70110,Thailand

วิศวะ โฮเต็ล

วิศวะ โฮเต็ล

Address :อำเภอ จอมบึง, จังหวัด ราชบุรี, 70150,Thailand

บ้านอินสวน

บ้านอินสวน

Address :อำเภอ สวนผึ้ง, จังหวัด ราชบุรี, 70180,Thailand

Tel :+(66)-(87)-1611236

แอท โฮม

แอท โฮม

Address :อำเภอ สวนผึ้ง, จังหวัด ราชบุรี, 70180,Thailand

โรงแรมบุษบา

โรงแรมบุษบา

Address :อำเภอ โพธาราม, จังหวัด ราชบุรี, 70120,Thailand

เบิกไพรรีสอร์ท

เบิกไพรรีสอร์ท

Address :อำเภอ บ้านโป่ง, จังหวัด ราชบุรี, 70110,Thailand

วิลล่า โฮเต็ล

วิลล่า โฮเต็ล

Address :30/2 ถนนแสงชูโต, อำเภอ บ้านโป่ง, จังหวัด ราชบุรี, 70110,Thailand

Tel :+(66)-(32)-211964

โรงแรมกฤษณะ

โรงแรมกฤษณะ

Address :118 อุดมพิทยา ข้างโรงเรียนฮกเฮง, อำเภอ บ้านโป่ง, จังหวัด ราชบุรี, 70110,Thailand

Tel :+(66)-(32)-337262

เฮ้าส์ 78

เฮ้าส์ 78

Address :ถนนเพชรเกษม, อำเภอ เมืองราชบุรี, จังหวัด ราชบุรี, 70000,Thailand

โบ๊ท เฮาส์ รีสอร์ท

โบ๊ท เฮาส์ รีสอร์ท

Address :อำเภอ สวนผึ้ง, จังหวัด ราชบุรี, 70180,Thailand

Tel :+(66)-(82)-2925141

Hotel Relate in ราชบุรี

บ้านไม้แก้ว

  บ้านไม้แก้ว

 • Address : เลขที่ 1/32 ซอยแม้นรำลึก 1 ต.หน้าเมือง
 • Tel : 0-3235-0400
 • Province : ราชบุรี
 • Thailand
ท๊อปโมเต็ลเกสต์เฮ้าส์ราชบุรี(หจก.)
บางแพ รีสอร์ท
นกน้อย

  นกน้อย

 • Address : ม.8 ต.ดำเนินสะดวก
 • Tel : 0-3225-4382
 • Province : ราชบุรี
 • Thailand
สวีทดรีม

  สวีทดรีม

 • Address : เลขที่ 10/5 ม.4 ถ.แสงชูโต ต.ปากแรต
 • Tel : 0-3221-1502
 • Province : ราชบุรี
 • Thailand
กฤษณะโมเต็ล

  กฤษณะโมเต็ล

 • Address : เลขที่ 118 ถ.คฑาธร ต.หน้าเมือง
 • Tel : 0-3233-7262
 • Province : ราชบุรี
 • Thailand
ซีซาร์พาเลซ

  ซีซาร์พาเลซ

 • Address : เลขที่ 9/1 ม.6 ถ.สายเขางู ต.ปากแรต
 • Tel : 0-3220-0052
 • Province : ราชบุรี
 • Thailand
เดอะเกรท โฮเทล

เช็คราคาโรงแรมใน ราชบุรี
เช็คราคาโรงแรมใน ราชบุรี