• thaitravelloc@gmail.com
 • Bangkok Thailand

สวนรวมพรรณไม้ป่า 60 พรรษา มหาราชินี ภาคกลาง
Her Majesty the Queen

สวนรวมพรรณไม้ป่า 60 พรรษา มหาราชินี ภาคกลาง Her Majesty the Queen

สวนรวมพรรณไม้ป่า 60 พรรษา มหาราชินี ภาคกลาง ต.หินกอง อ.เมือง จ.ราชบุรี เป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งของ จังหวัดราชบุรี

ประเภทสวนรวมพรรณไม้ป่า - อยู่ในหน่วยงาน สำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช ราชบุรี

เป็นสถานที่ท่องเที่ยวใน จังหวัด ราชบุรี

Garden for Wild Plant Collections Her Majesty the Queen is in Forest and Plant Conservation Research Office , , Thailand

(Viewing : 53)

Maps on Location and Local Area

View Local on Maps

Edit Data

สวนพฤกษศาสตร์เขาประทับช้าง 60 พรรษามหาราชินี เดิมชื่อสวนรวมพรรณไม้ป่า 60 พรรษา มหาราชินี ภาคกลาง ตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2535 เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 60 พรรษา ในบริเวณเดียวกับพื้นที่ของสวนพฤกษศาสตร์วรรณคดีภาคกลาง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี มีพื้นที่ประมาณ 60 ไร่ ซึ่งอยูในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาบิน

พรรณไม้ดั้งเดิมเป็นพรรณไม้ตามสังคมพืชป่าเบญจพรรณ และป่าดิบแล้งเช่นเดียวกับสวนพฤกษศาสตร์บ้านจอมบึง และมีการปลูกไม้ต้นพื้นเมืองตามวัตถุประสงค์ของสวนรวมพรรณไม้ป่า เช่นมหาพรหม เป็นต้น

Photo

สวนรวมพรรณไม้ป่า 60 พรรษา มหาราชินี ภาคกลาง Her Majesty the Queen

 

สวนรวมพรรณไม้ป่า 60 พรรษา มหาราชินี ภาคกลาง Her Majesty the Queen

 

สวนรวมพรรณไม้ป่า 60 พรรษา มหาราชินี ภาคกลาง Her Majesty the Queen

 

สวนรวมพรรณไม้ป่า 60 พรรษา มหาราชินี ภาคกลาง Her Majesty the Queen

 

สวนรวมพรรณไม้ป่า 60 พรรษา มหาราชินี ภาคกลาง Her Majesty the Queen

 

info

  Contact/Address : 0 3220 6334, 09 8262 6229

Facility : บ้านพักรับรอง และ พื้นที่กางเต็นท์

Open time/Other info. ทุกวัน (เวลาราชการ 8.30 น. -16.30 น.)

# #

Location : 13.606 , 99.663

See this Location on maps

กิจกรรมหลักคือการปลูกรวบรวมพรรณไม้ต้นที่เป็นพรรณไม้พื้นเมืองและปรับภูมิทัศน์ และมีกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ และนันทนาการ เช่น มีเส้นทางวิ่ง และจักรยานเสือภูเขา


รถเช่า ราชบุรี

Attraction Nearby

สวนรวมพรรณไม้ป่า 60 พรรษา มหาราชินี ภาคกลาง ต.หินกอง อ.เมือง จ.ราชบุรี

สวนรวมพรรณไม้ป่า 60 พรรษา มหาราชินี ภาคกลาง

Her Majesty the Queen

ต.หินกอง อ.เมือง จ.ราชบุรี

สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าเขาสน ต.รางบัว อ.จอมบึง จ.ราชบุรี

สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าเขาสน

Khao-son Wildlife Breeding station

ต.รางบัว อ.จอมบึง จ.ราชบุรี

น้ำตกไทยประจัน ต.ยางหัก อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี

น้ำตกไทยประจัน

Thaiprachanwaterfall

ต.ยางหัก อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี

ถ้ำจอมพล ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี

ถ้ำจอมพล

Chomphon Cave

ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี

ศูนย์แสดงพันธุ์สัตว์ป่าเขาประทับช้าง ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี

ศูนย์แสดงพันธุ์สัตว์ป่าเขาประทับช้าง

Khao Partapchang wildlife center

ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี

สวนพฤกษศาสตร์วรรณคดีบ้านจอมบึง ต.ปากช่อง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี

สวนพฤกษศาสตร์วรรณคดีบ้านจอมบึง

Ban Chom Bueng Botanical Garden for Plants in Thai Literary

ต.ปากช่อง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี

สวนรวมพรรณไม้ป่า 60 พรรษา มหาราชินี ภาคกลาง ต.หินกอง อ.เมือง จ.ราชบุรี

สวนรวมพรรณไม้ป่า 60 พรรษา มหาราชินี ภาคกลาง

Her Majesty the Queen

ต.หินกอง อ.เมือง จ.ราชบุรี

จุดชมทิวทัศน์เหนืออ่างเก็บน้ำ ต.ยางหัก อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี

จุดชมทิวทัศน์เหนืออ่างเก็บน้ำ

-

ต.ยางหัก อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี

น้ำพุร้อนโป่งกระทิง ต.ยางหัก อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี

น้ำพุร้อนโป่งกระทิง

-

ต.ยางหัก อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี

Relate Type

สวนรวมพรรณไม้ป่า 60 พรรษา มหาราชินี ภาคใต้ ต.สุไหงปาดี อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส

สวนรวมพรรณไม้ป่า 60 พรรษา มหาราชินี ภาคใต้

Her Majesty the Queen

ต.สุไหงปาดี อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส

สวนรวมพรรณไม้ป่า 60 พรรษา มหาราชินี ภาคกลาง ต.หินกอง อ.เมือง จ.ราชบุรี

สวนรวมพรรณไม้ป่า 60 พรรษา มหาราชินี ภาคกลาง

Her Majesty the Queen

ต.หินกอง อ.เมือง จ.ราชบุรี

สวนรวมพรรณไม้ป่า 60 พรรษา มหาราชินี ภาคเหนือ ต.หนองควาย อ.หางดง จ.เชียงใหม่

สวนรวมพรรณไม้ป่า 60 พรรษา มหาราชินี ภาคเหนือ

Her Majesty the Queen

ต.หนองควาย อ.หางดง จ.เชียงใหม่

Hotels and Accommodation in ราชบุรี

โรงแรมอารยะ

โรงแรมอารยะ

Address :อำเภอ เมืองราชบุรี, จังหวัด ราชบุรี, 70000,Thailand

Tel :+(66)-(32)-337782

โรงแรมจอมบึง อินน์ แอนด์ รีสอร์ท

โรงแรมจอมบึง อินน์ แอนด์ รีสอร์ท

Address :อำเภอ จอมบึง, จังหวัด ราชบุรี, 70150,Thailand

Tel :+(66)-(32)-261135

ไฮซีน รีสอร์ท

ไฮซีน รีสอร์ท

Address :อำเภอ สวนผึ้ง, จังหวัด ราชบุรี, 70180,Thailand

Tel :+(66)-(84)-3437434

สวนผึ้ง ฮิลล์

สวนผึ้ง ฮิลล์

Address :อำเภอ สวนผึ้ง, จังหวัด ราชบุรี, 70180,Thailand

Tel :+(66)-(89)-8911561

บ้านไร่สามอนงค์

บ้านไร่สามอนงค์

Address :อำเภอ สวนผึ้ง, จังหวัด ราชบุรี, 70180,Thailand

Tel :+(66)-(81)-6309305

บ้านเราริมน้ำ

บ้านเราริมน้ำ

Address :อำเภอ สวนผึ้ง, จังหวัด ราชบุรี, 70180,Thailand

Tel :+(66)-(81)-1336768

โรงแรม สวีท ฮาร์ท

โรงแรม สวีท ฮาร์ท

Address :อำเภอ เมืองราชบุรี, จังหวัด ราชบุรี, 70000,Thailand

Tel :+(66)-(38)-400636

ไม้แก้วดำเนิน รีสอร์ท

ไม้แก้วดำเนิน รีสอร์ท

Address :อำเภอ ดำเนินสะดวก, จังหวัด ราชบุรี, 70130,Thailand

Tel :+(66)-(32)-245121

เรือนไทย โฮมสเตย์

เรือนไทย โฮมสเตย์

Address :อำเภอ ดำเนินสะดวก, จังหวัด ราชบุรี, 70130,Thailand

Tel :+(66)-(32)-254249

โฮมสเตย์ผึ้งสวน

โฮมสเตย์ผึ้งสวน

Address :อำเภอ สวนผึ้ง, จังหวัด ราชบุรี, 70180,Thailand

Tel :+(66)-(86)-7689525

โรงแรมกฤษณะ

โรงแรมกฤษณะ

Address :118 อุดมพิทยา ข้างโรงเรียนฮกเฮง, อำเภอ บ้านโป่ง, จังหวัด ราชบุรี, 70110,Thailand

Tel :+(66)-(32)-337262

ต้นผึ้ง รีสอร์ท

ต้นผึ้ง รีสอร์ท

Address :อำเภอ สวนผึ้ง, จังหวัด ราชบุรี, 70180,Thailand

Tel :+(66)-(89)-8812882

Hotel Relate in ราชบุรี

สตาร์โมเต็ล

  สตาร์โมเต็ล

 • Address : เลขที่ 234 ม.4 ต.ห้วยไผ่ อ.เมือง
 • Tel : 0-8989-5821-1
 • Province : ราชบุรี
 • Thailand
ซุ่นเทียนเหลา
อินน์เลิฟ

  อินน์เลิฟ

 • Address : เลขที่ 46 ม.7 ต.บ้านเลือก อ.โพธาราม
 • Tel : 0-3220-1249
 • Province : ราชบุรี
 • Thailand
นำสิน

  นำสิน

 • Address : เลขที่ 2-16 ถ.ไกรเพชร ต.หน้าเมือง
 • Tel : 0-3233-7551
 • Province : ราชบุรี
 • Thailand
ราชบุรี ดี 1 (หจก.)
ปาร์คอินน์

  ปาร์คอินน์

 • Address : เลขที่ 23/21 ถ.แสงชูโต ต.บ้านโป่ง
 • Tel : 0-3220-0101
 • Province : ราชบุรี
 • Thailand
บ้านไร่ในฝัน

  บ้านไร่ในฝัน

 • Address : เลขที่ 111 ม.7 ต.หนองพันจันทร์ อ.บ้านคา
 • Tel : 098-3555444
 • Province : ราชบุรี
 • Thailand
ครัวหลวงรีสอร์ท

เช็คราคาโรงแรมใน ราชบุรี
เช็คราคาโรงแรมใน ราชบุรี