• thaitravelloc@gmail.com
 • Bangkok Thailand

สวนรุกขชาติเขาสวนกวาง
Khao Suan Kwang Arboretum

สวนรุกขชาติเขาสวนกวางKhao Suan Kwang Arboretum

สวนรุกขชาติเขาสวนกวาง ต.คำม่วง อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น เป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งของ จังหวัดขอนแก่น

ประเภทสวนรุกขชาติ สวนรุกขชาติเขาสวนกวาง อยู่ในหน่วยงาน สำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช ขอนแก่น

Arboretum Khao Suan Kwang Arboretum is in Forest and Plant Conservation Reseach Office Kham Muang , Khao Suan Kwang , Khon Kaen Thailand

(Viewing : 123)

View Local on Maps

Edit Data

สวนรุกขชำติเขำสวนกวำงเป็นหน่วยงำนที่ด ำเนินกำรรวบรวมพรรณไม้ในทุกภูมิภำคของประเทศไทย ทั้งไม้
ยืนต้น ไม้พุ่ม และพืชล้มลุกต่ำงๆ โดยจัดปลูกพรรณไม้ในสวนรวมพรรณไม้ 8 ประเภท ประกอบด้วย สวนสมุนไพร สวนพรรณไม้พระราชทานประจำจังหวัด สวนพรรณไม้หอม สวนพรรณไม้มงคล สวนพรรณไม้วรรณคดี สวนพรรณไม้พุทธประวัติ สวนพรรณไม้เฉลิมพระเกียรติ สวนพรรณไม้ที่ให้ประโยชน์ด้านต่ำงๆ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านพฤกษศาสตร์ แหล่งข้อมูลทางวิชาการและถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการด้านพฤกษศาสตร์เป็นกำรตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ด้านการศึกษา นอกจากนี้สวนรุกขชาติเขาสวนกวางยังเป็นหน่วยงานที่ให้บริกำรแก่สาธารณชนด้านสถานที่ประชุม อบรมสัมมนา เข้าค่ายพักแรม ตลอดจนเป็นแหล่งท่องเที่ยวพักผ่อนทางธรรมชาติของชุมชน

Photo

สวนรุกขชาติเขาสวนกวางKhao Suan Kwang Arboretum

 

สวนรุกขชาติเขาสวนกวางKhao Suan Kwang Arboretum

 

สวนรุกขชาติเขาสวนกวางKhao Suan Kwang Arboretum

 

สวนรุกขชาติเขาสวนกวางKhao Suan Kwang Arboretum

 

สวนรุกขชาติเขาสวนกวางKhao Suan Kwang Arboretum

 

สวนรุกขชาติเขาสวนกวางKhao Suan Kwang Arboretum

 

info

  Contact/Address : 659 ม.14 ถ.มิตรภาพ ต.ศิลา อ.เมือง จ. ขอนแก่น 40000 E-mail : chok669921@outlook.com Tel : 081-6616699

Facility : อาคารศูนย์บริการข้อมูลและแสดงนิทรรศการ 1 หลัง ที่พักนักท่องเที่ยว ห้องน้ำและสุขาชายหญิง ขนาด 8 ห้อง 1 หลัง ศาลาเอนกประสงค์ 2 หลัง และมีระบบไฟฟ้า

Open time/Other info. ทุกวัน 08.00 - 17.00 น.

Location : 16.8301498 , 102.9215309

See this Location on maps

ลักษณะภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นภูเขาหินทราย มีควำมลาดเอียงจากทางด้านทิศเหนือลงสู่ทิศใต้ ความสูงของพื้นที่จำกระดับน้ำทะเลปำนกลำงประมาณ 300 - 400 เมตร ชนิดดินเป็นดินร่วนปนทราย ชนิดหินเป็นหินทราย อยู่ในพื้นที่ลุ่มน้ำมูลและน้ำชี


Nearby

สวนรุกขชาติเขาสวนกวาง ต.คำม่วง อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น

สวนรุกขชาติเขาสวนกวาง

Khao Suan Kwang Arboretum

ต.คำม่วง อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น

ถ้ำผาพวง ต.นาหนองทุ่ม อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น

ถ้ำผาพวง

Pha Phaung Cave

ต.นาหนองทุ่ม อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น

ถ้ำฝ่ามือแดง ต.ในเมือง อ.เวียงเก่า จ.ขอนแก่น

ถ้ำฝ่ามือแดง

-

ต.ในเมือง อ.เวียงเก่า จ.ขอนแก่น

ถ้ำภูตาหลอ ต.นาหนองทุ่ม อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น

ถ้ำภูตาหลอ

Phu Ta Lor Cave

ต.นาหนองทุ่ม อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น

น้ำตกตาดใหญ่ ต.นาหนองทุ่ม อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น

น้ำตกตาดใหญ่

Tad Yai Waterfall

ต.นาหนองทุ่ม อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น

Relate Type

สวนรุกขชาติเขาสวนกวาง ต.คำม่วง อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น

สวนรุกขชาติเขาสวนกวาง

Khao Suan Kwang Arboretum

ต.คำม่วง อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น

Hotel in ขอนแก่น

บุษบารุ่งเรืองรีสอร์ท
ฮันนี่เฮ้าส์

  ฮันนี่เฮ้าส์

 • Address : เลขที่ 179/2 ถ.ประชาสโมสร ต.ในเมือง อ.เมือง
 • Tel : 043-242-461
 • Province : ขอนแก่น
 • Thailand
ภูผา-ภูมิ รีสอร์ท
เจริญจิตรเฮ้าส์ขอนแก่น
ฟูจิ รีสอร์ท

  ฟูจิ รีสอร์ท

 • Address : เลขที่ 609 ม.1 ถ.- ต.ในเมือง อ.บ้านไผ่
 • Tel : 043-329555
 • Province : ขอนแก่น
 • Thailand
ขวัญคีรี รีสอร์ท

  ขวัญคีรี รีสอร์ท

 • Address : เลขที่ 120 ถ.แจ้งสนิท ต.กุดเค้า อ.มัญจาคีรี
 • Tel : 043289383 089-1289383
 • Province : ขอนแก่น
 • Thailand
กรีนวิวการ์เด้นรีสอร์ท
เวียงคำ

  เวียงคำ

 • Address : เลขที่ 728 ม.10 ถ. - ต.ชุมแพ อ.ชุมแพ
 • Tel : 043-311128
 • Province : ขอนแก่น
 • Thailand