ประเทศไทย เป็นประเทศในภาคพื้นเอชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งมีสมาชิกเพื่อนบ้าน อาทิเช่น พม่า เวียดนาม ลาว กัมพูชา มาเลเซีย ฟิลิปินส์ สิงโปร์ บรูไนท์ ซึ่งหากเปรียบเทียบในลักษณะที่ตั้งแล้วประเทศไทยถือว่าเป็นจุดศูนย์กลางภูมิภาคนี้ก็ว่าได้

ประเทศไทยมีทั้ง หมดอยู่ 7 ภาคประกอบด้วย
1.ภาคเหนือ
2.ภาคกลาง รวมถึง กรุงเทพมหานคร
3.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
4.ภาคตะวันออก
5.ภาคตะวันตก
6.ภาคใต้

โดยประเทศไทยในแต่ละภาคมีจังหวัดต่าง ซึ่งมีขนบธรรมเนียมและประเพณี ท้องถิ่นที่แตกต่างกันไป จำแนกตามภาค อีกทั้งแต่ละภูมิภาคของประเทศไทยยังมีภูมิประเทศ สภาพอากาศ และสถานที่ท่องเที่ยวต่างประเภทกันไป ยกตัวอย่างเช่น

ภาคกลาง จะมีพื้นที่เป็นที่ราบลุ่มกว้างขวาง ไม่มีภูเขา สถานที่ท่องเที่ยวของภาคกลางจะเป็นพื้นที่ ที่มีลักษณะอิงกับโบราณสถานเก่าแก่ อาทิเช่นวัด และโบราณสถานต่างๆ

ภาคเหนือ ของไทย จะมีภูมิประเทศที่เป็นภูเขา สภาพที่ตั้งของจังหวัดต่างๆ มักจะเป็นที่ราบอยู่ระหว่างภูเขา สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆในภาคเหนือจึงเป็นสถานที่ที่เป็นภูเขาสูง ป่าไม้ น้ำตก แม่น้ำ มีอากาศเย็นและมีความเป็นธรรมชาตินักท่องเที่ยวมักจะนิยมไปท่องเที่ยวภาคเหนือของไทย

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นที่ราบสูง ประกอบด้วยภูเขาบางส่วน และโบราณสถานปราสาทเก่าต่างๆ ศิลปะขอม

ภาคตะวันตกของไทย ภูมิประเทศจะมีลักษณะเป็นลักษณะพื้นที่ติดเทือกเขาทางด้านทิศตะวันตกของไทย สถานที่ท่องเที่ยวของภาคตะวันตก มักจะเป็นน้ำตก และแม่น้ำสายสำคัญต่างๆ

ภาคใต้ ภูมิประเทศจะ มีลักษณะของพื้นที่ติดทะเล ทั้งฝั่งทะเลอ่าวไทยด้านตะวันออก และ ฝั่งทะเลอันดามันฝั่งตะวันตก สถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของภาคใต้ คือชาดหาด เกาะต่างๆ

กรุงเทพมหานคร เป็นเมืองหลวงของประเทศไทย ที่เป็นที่ตั้งของสถานที่ศุนย์กลางขององค์กรของรัฐบาล และยังเป็นจังหวัดที่เป็นศูนย์กลางของ แหล่งธุรกิจการค้าที่สำคัญที่เป็นศูนย์กลางของภูมิภาค

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *