• thaitravelloc@gmail.com
 • Bangkok Thailand

สวนพฤกษศาสตร์ชายแดนภาคใต้
Southern Boundary Botanical Garden

สวนพฤกษศาสตร์ชายแดนภาคใต้Southern Boundary Botanical Garden

สวนพฤกษศาสตร์ชายแดนภาคใต้ ต.กะลุวอ อ.เมือง จ.นราธิวาส เป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งของ จังหวัดนราธิวาส

ประเภทสวนพฤกษศาสตร์ - อยู่ในหน่วยงาน สำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช นราธิวาส

เป็นสถานที่ท่องเที่ยวใน จังหวัด นราธิวาส

Botanical Garden Southern Boundary Botanical Garden is in Forest and Plant Conservation Research Office , , Thailand

(Viewing : 532)

Maps on Location and Local Area


View Larger Map

View On Google Map

View Local on Maps

Edit Data

สวนพฤกษศาสตร์ชายแดนภาคใต้ฯ จ.นราธิวาส เป็นหน่วยงานภาคสนามของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช สังกัดสำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช ตั้งอยู่ในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ มีภารกิจด้านการสำรวจ รวบรวมพันธุ์ไม้ บำรุงรักษาพรรณไม้ และจัดทำเป็นแหล่งเรียนรู้ตามธรรมชาติ เพื่อให้บริการความรู้ด้านวิชาการป่าไม้ ให้แก่ สถาบันการศึกษา และหน่วยงานราชการ ตลอดจนสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

พระราชเสาวนีย์
สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถได้มีพระราชเสาวนีย์กับดร.ปลอดประสพ สุรัสวดี อธิบดีกรมป่าไม้ และต่อมากับ นายพลากร สุวรรณรัฐ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2542 ณ พระตำหนักทักษิณราชนิเวศน์ ว่ามีพระราชประสงค์ที่จะให้จังหวัดชายแดนภาคใต้ มีสวนพฤกษศาสตร์สำหรับรวบรวมพันธุ์ไม้ประจำถิ่น เพื่อการศึกษา การนันทนาการ และการท่องเที่ยวของประชาชนดังเช่นที่จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2542 ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) และจังหวัดนราธิวาสได้ขอพระราชทานพระบรมราชวินิจฉัยเกี่ยวกับสถานที่จัดสร้างสวนพฤกษศาสตร์ ซึ่งในเบื้องต้นเห็นว่าควรจัดสร้าง ณ บริเวณป่าเขาตันหยง และบริเวณป่าเขาสำนัก ท้องที่อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส ในวโรกาสนี้ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ มีพระราชเสาวนีย์ว่า สถานที่ที่ได้ขอพระราชทาน พระบรมราชวินิจฉัยน่าจะเป็นสถานที่เหมาะสม เพราะอยู่ไม่ไกลจากชุมชนเมืองนราธิวาส มีพันธุ์ไม้ขึ้นอยู่อย่างสมบูรณ์ รวมทั้งอยู่ใกล้เส้นทางคมนาคมสายหลัก จึงเป็นการสะดวกต่อผู้ที่สนใจ และนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศที่จะมาเยี่ยมชม อย่างไรก็ตามทรงรับสั่งว่าอย่าทำให้ราษฎรที่อยู่ในพื้นที่ได้รับความเดือดร้อน และหากจะมีความจำเป็นต้องใช้ที่ดินที่ราษฎรครอบครองอยู่ ควรจะจ่ายค่าชดเชยด้วยความเป็นธรรม และเป็นที่พอใจแก่ทุกฝ่าย รวมทั้งไม่ควรก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างมากเกินไป หรือขัดกับสภาพแวดล้อม

Photo

สวนพฤกษศาสตร์ชายแดนภาคใต้Southern Boundary Botanical Garden

 

สวนพฤกษศาสตร์ชายแดนภาคใต้Southern Boundary Botanical Garden

 

สวนพฤกษศาสตร์ชายแดนภาคใต้Southern Boundary Botanical Garden

 

info

  Contact/Address : 073-336-290-3

Facility : -

Open time/Other info. ทุกวัน (เวลาราชการ 8.30 น. -16.30 น.)

# #

Location : 6.649 , 101.8659

See this Location on maps

วัตถุประสงค์ในการจัดตั้ง
1. เพื่อเป็นศูนย์รวบรวมพันธุ์ไม้ประจำถิ่นภาคใต้ของประเทศไทยและบริเวณคาบสมุทรมลายูทั้งพรรณไม้บกและไม้น้ำ
2. เพื่อเป็นศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพรรณพืชป่าดิบชื้น โดยเฉพาะพรรณพืชประจำถิ่นของภาคใต้
3. เพื่อเป็นสถานศึกษา วิจัย และพัฒนาการฝึกอบรมบุคลากรด้านพฤกษศาสตร์ รวมถึงการสนับสนุนการคุ้มครองพรรณพืชในป่าระดับภูมิภาค
4. เพื่อเป็นสถานที่เผยแพร่ความรู้ด้านธรรมชาติวิทยา โดยเฉพาะการศึกษาหาความรู้ด้านพฤกษศาสตร์แก่นักเรียน นักศึกษา เยาวชน และบุคคลทั่วไป
5. เพื่อเป็นแหล่งพักผ่อนหาความรื่นรมย์ทางธรรมชาติของชาวไทย และชาวต่างประเทศ
6. เพื่อเป็นการสร้างงานและเสริมรายได้ของราษฎรในพื้นที่จากการจำหน่ายของ ที่ระลึกและบริการเยี่ยมชมพื้นที่ที่ไม่ทำลายธรรมชาติ


รถเช่า นราธิวาส

Attraction Nearby

ชายหาดหน้าที่ทำการอุทยานแห่งชาติอ่าวมะนาว ต.กะลุวอเหนือ อ.เมือง จ.นราธิวาส

ชายหาดหน้าที่ทำการอุทยานแห่งชาติอ่าวมะนาว

Ao Manao - Khao Tanyong

ต.กะลุวอเหนือ อ.เมือง จ.นราธิวาส

น้ำตกริมผา ต.กะลุวอเหนือ อ.เมือง จ.นราธิวาส

น้ำตกริมผา

ต.กะลุวอเหนือ อ.เมือง จ.นราธิวาส

หาดอ่าวมะนาว ต.กะลุวอเหนือ อ.เมือง จ.นราธิวาส

หาดอ่าวมะนาว

Aomanao Beach

ต.กะลุวอเหนือ อ.เมือง จ.นราธิวาส

น้ำตกธาราสวรรค์ ต.กะลุวอเหนือ อ.เมือง จ.นราธิวาส

น้ำตกธาราสวรรค์

ต.กะลุวอเหนือ อ.เมือง จ.นราธิวาส

สวนพฤกษศาสตร์ชายแดนภาคใต้ ต.กะลุวอ อ.เมือง จ.นราธิวาส

สวนพฤกษศาสตร์ชายแดนภาคใต้

Southern Boundary Botanical Garden

ต.กะลุวอ อ.เมือง จ.นราธิวาส

หาดอ่าวมะนาว ต.กะลุวอเหนือ อ.เมือง จ.นราธิวาส

หาดอ่าวมะนาว

Aomanao Beach

ต.กะลุวอเหนือ อ.เมือง จ.นราธิวาส

น้ำตกไอร์ซือดอร์ ต.เฉลิม อ.ระแงะ จ.นราธิวาส

น้ำตกไอร์ซือดอร์

.

ต.เฉลิม อ.ระแงะ จ.นราธิวาส

น้ำตกธาราสวรรค์ ต.กะลุวอเหนือ อ.เมือง จ.นราธิวาส

น้ำตกธาราสวรรค์

ต.กะลุวอเหนือ อ.เมือง จ.นราธิวาส

น้ำตกซีโป ต.เฉลิม อ.ระแงะ จ.นราธิวาส

น้ำตกซีโป

Namtok Sipo

ต.เฉลิม อ.ระแงะ จ.นราธิวาส

น้ำตกปาโจ ต.ปะลุกาสาเมาะ อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส

น้ำตกปาโจ

Waterfall Pa Joe

ต.ปะลุกาสาเมาะ อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส

สวนรวมพรรณไม้ป่า 60 พรรษา มหาราชินี ภาคใต้ ต.สุไหงปาดี อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส

สวนรวมพรรณไม้ป่า 60 พรรษา มหาราชินี ภาคใต้

Her Majesty the Queen

ต.สุไหงปาดี อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส

น้ำตกกายาบองอ ต.เฉลิม อ.ระแงะ จ.นราธิวาส

น้ำตกกายาบองอ

ต.เฉลิม อ.ระแงะ จ.นราธิวาส

สวนพฤกษศาสตร์ชายแดนภาคใต้ ต.กะลุวอ อ.เมือง จ.นราธิวาส

สวนพฤกษศาสตร์ชายแดนภาคใต้

Southern Boundary Botanical Garden

ต.กะลุวอ อ.เมือง จ.นราธิวาส

Relate Type

Hotels and Accommodation in นราธิวาส

Hotel Relate in นราธิวาส

โชนันท์เฮ้าส์

  โชนันท์เฮ้าส์

 • Address : เลขที่ 34-36 ถ.เจริญเขต ต.สุไหงโก-ลก อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส
 • Tel : 0-7361-1421
 • Province : นราธิวาส
 • Thailand
ธานี

  ธานี

 • Address : เลขที่ 4/1 ถ.ชื่นมรรคา ต.สุไหงโก-ลก อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส
 • Tel : 0-7361-1241
 • Province : นราธิวาส
 • Thailand
ทักษิณ 1

  ทักษิณ 1

 • Address : เลขที่ 32 ถ.ประชาสำราญ ต.สุไหงโก-ลก อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส
 • Tel : 0-7361-1010
 • Province : นราธิวาส
 • Thailand
อิมเพรส

  อิมเพรส

 • Address : เลขที่ 28-30 เจริญเขต ต.สุไหงโก-ลก อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส
 • Tel : 0-7361-2647
 • Province : นราธิวาส
 • Thailand
ตาบาพลาซ่า

  ตาบาพลาซ่า

 • Address : เลขที่ 7/20 หมู่ที่ 1 ต.เจ๊ะเห อ.ตากใบ จ.นราธิวาส
 • Tel : 0-7358-1232-4
 • Province : นราธิวาส
 • Thailand
มายเฮ้าส์

  มายเฮ้าส์

 • Address : เลขที่ 98/2-3 ถ.สฤษดิ์วงศ์ ต.สุไหงโก-ลก อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส
 • Tel : 0-7361-1046
 • Province : นราธิวาส
 • Thailand
ริเวียร่า

  ริเวียร่า

 • Address : เลขที่ 40 ถ.ประชาวิวัฒน์ ต.สุไหงโก-ลก อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส
 • Tel : 0-7361-3743
 • Province : นราธิวาส
 • Thailand
ล่วนเฮง

  ล่วนเฮง

 • Address : เลขที่ 36-38 ถ.ระแงะมรรคา ต.ตันหยงมัส อ.ระแงะ จ.นราธิวาส
 • Tel : 0-7367-201
 • Province : นราธิวาส
 • Thailand

เช็คราคาโรงแรมใน นราธิวาส
เช็คราคาโรงแรมใน นราธิวาส